Brazil - Belgium: Samba is endless

ducmessi3792

New Member
Original poster
Jul 10, 2018
1
0
Hanoi-Vietnam
Brazil Nam M? và Brazil Châu Âu g?p nhau, m?t tr?n ??u v?i hai ??i t??ng t? v? phong cách. C? hai ??i ??u có m?t ??i nh?, s? h?u các c?u th? t?n công.
N?u Brazil có Neymar, Philippe Coutinho, B? có Eden Hazard, Kevin de Bruyne. Nhìn s?c m?nh t??ng ??i c?a Brazil, nó t?t h?n so v?i ??i th?. Nh?ng ?ây không ph?i là m?t cái gì ?ó r?t ??c bi?t, b?i vì nó là ??c tr?ng c?a bóng ?á Brazil.

Th?i ?i?m hùng m?nh nh?ng khác bi?t, nh?ng Brazil g?p khó kh?n trong vi?c l?a ch?n ??i chính th?c. B?i vì h? có r?t nhi?u tài n?ng. ??c Chúa Tr?i ch?n n??c Anh làm ngôi nhà c?a bóng ?á. Nh?ng Brazil là qu?c gia s?n xu?t thiên tài. Vì v?y, nó không ph?i là ?áng ng?c nhiên n?u Brazil là m?nh m? h?n, s?c nét h?n và ?n ào h?n b?t k? ??i th? khác.

Brazil luôn mang ??n cho World Cup b?n s?c riêng c?a mình. ?ó là công c? k? thu?t c?a nh?ng ng??i ch?i siêu c?. H? thành công, h? th?t b?i c?ng xu?t phát t? tinh th?n, bi?u hi?n c?a ngh? s?. Tuy nhiên, trong World Cup này, tôi ??c bi?t ?ánh giá cao Brazil v? cách t? ch?c trò ch?i.

Tôi th?y m?t ng??i Brazil khác. M?t Brazil hoàn h?o, và ?n ??nh trong c? hai công vi?c và vui ch?i. H? v?n gi? ???c b?n s?c c?a h? trong bóng, lên và xu?ng. Brazil ?ã xây d?ng m?t h? th?ng phòng th? v?ng ch?c và ??c bi?t có th? h? tr? t?n công r?t t?t.

Brazil c?ng cho th?y nh?p ?i?u gi?a các c?u th? và các c?u th?. Nh?ng, nh?ng gì mang l?i cho th??ng hi?u, mi?ng ??m kh?i ??ng giúp ??i bóng này ?i nhanh, ?i xa và thành công là s?c m?nh c?a cu?c t?n công m?nh m?. V?i Neymar - Coutinho - Willian - Gabriel Jesus, Brazil có m?t cu?c t?n công khó kh?n.

H? có nhi?u cách, nhi?u cách ti?p c?n, nhi?u cá nhân có th? gi?i quy?t trò ch?i. ?ây là m?i ?e d?a liên t?c ??i v?i B?. H? ph?i có gi?i pháp ?? phân chia t? t?u ?áng s? này v?i s? phòng th? sâu s?c và gi?m s? ph?n khích c?a ??i ph??ng.

Brazil là s? k?t h?p gi?a tài n?ng và k? lu?t và hi?n ??i trong thi ??u. ?ây là tr? ng?i l?n nh?t ??i v?i B?. The Reds ph?i ch?ng minh kh? n?ng c?a mình và mong mu?n di chuy?n t? tình tr?ng c?a m?t ng??i thách th?c ??n k? chinh ph?c.

Nguy?n Th? ??c (@ducmessi3792). Ask me anything on ASKfm
https://www.twitch.tv/ducmessi3792
??c Messi – Medium
https://trello.com/dcmessi
 

How to watch 2018 FIFA World Cup Online with Japanese commentary

Vince McMahon sells $100 million of WWE stock as XFL reboot plan continues

Users Who Are Viewing This Thread (Total: 0, Members: 0, Guests: 0)

Who Read This Thread (Total Members: 1)